Key

Purple : > 1000 Dash

Blue : 100 - 1000 Dash

Yellow : 50 - 100 Dash

Orange : 10 - 50 Dash

Green : 1 - 10 Dash

Red : < 1 Dash